[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by School System 1.0
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 165 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
Facebook
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
ความเป็นมาของสถาบัน  
 

มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 กำหนดให้ “สถานศึกษาอาชีวศึกษาสามารถรวมกันเป็นสถาบันได้ การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาให้กระทำได้โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคำนึงถึงการประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง…”
 ต่อมาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) (ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ประธานคณะกรรมการ) ได้ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การรวมและการแยกสถานศึกษาเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2554 ตามมาตรา 13 โดยมีหลักการสำคัญ 5 ประการ ดังนี้
ความเป็นเลิศในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยมีกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อเพิ่มผลผลิตและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศให้ได้ระดับมาตรฐานสากล
การกระจายอำนาจไปสู่ระดับปฏิบัติ เพื่อให้การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในทุกระดับ มีคุณภาพและประสิทธิภาพเกิดผลสำเร็จแก่ประชาชน โดยเฉพาะนักเรียนและนักศึกษา
ตอบสนองความต้องการการผลิตและการพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ระดับเทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
การประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีชั้นสูง จากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน ในการพัฒนาศักยภาพของการจัดการอาชีวศึกษา
การประกันคุณภาพและการกำกับมาตรฐาน ตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล
จากประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้ทำการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อเข้าร่วมจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา มาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 จนสามารถเสนอร่างกฎกระทรวงการร่วมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ…ผ่านคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 (สมัยนายวรวัจจน์ เอื้อภิญญกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) และประกาศกฎกระทรวงฯ ในราชกิจจานุเบกษา ได้ในวันที่ 27 มิถุนายน 2555 (ศ.ดร.สุชาติ  ธาราดำรงเวช เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เกิดจากการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา 10 แห่งใน 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ซึ่งประกอบไปด้วย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
วิทยาลัยทคนิคบึงกาฬ
วิทยาลัยเทคโนดลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
วิทยาลัยเทคนิคเลย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
จัดตั้งเป็น "สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1" ตามกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2555 เป็นไปตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2556 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชา ดังต่อไปนี้
สาขาวิชาการบัญชี โดย 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
สาขาวิชาการโรงแรม 
พ.ศ. 2557 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 6 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทริกส์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิตอลกราฟิก 
ปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้น 11 สาขาวิชาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑
306 หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

Power by : School System 1.0